Powered by @portal

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΔΩΣΕ 10" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

 

Home Page | Register | Page | Sitemap | 2 
 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > .

 
  > 
  > 

 
   
    
 
  > 

 

Ο επισκπτης/χρστης των σελδων και των υπηρεσιν του Δικτου παραχωρε τη συγκατθεσ του στους κατωτρω ρους χρσης, που ισχουν για το σνολο του περιεχομνου, των σελδων, των γραφικν, των εικνων, των φωτογραφιν και των αρχεων που περιλαμβνονται στον κμβο. Συνεπς, οφελει να διαβσει προσεκτικ τους ρους αυτος πριν απ την επσκεψη τη χρση των σελδων και των υπηρεσιν του κμβου. Εν δε συμφωνε, ττε οφελει να μην κνει χρση των υπηρεσιν και του περιεχομνου του κμβου. Ο επισκπτης / χρστης παρακαλεται να ελγχει το περιεχμενο των συγκεκριμνων σελδων για ενδεχμενες αλλαγς. Η εξακολοθηση της χρσης του κμβου ακμη και μετ τις ποιες αλλαγς σημανει την ανεπιφλακτη εκ μρους του επισκπτη / χρστη αποδοχ των ρων αυτν.

Δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας

Εκτς των ρητ αναφερμενων εξαιρσεων (πνευματικ δικαιματα τρτων, συνεργατν και φορων), λο το περιεχμενο του κμβου, συμπεριλαμβανομνων εικνων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδων, κειμνων, των παρεχομνων υπηρεσιν και γενικ λων των αρχεων αυτο, αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα, κατατεθειμνα σματα και σματα υπηρεσιν του αναφερμενου ιδιοκττη του κμβου και προστατεονται κατ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο δικαου, του ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων. Συνεπς, καννα εξ αυτν δε δναται να αποτελσει εν λω εν μρει αντικεμενο πλησης, αντιγραφς, τροποποησης, αναπαραγωγς, αναδημοσευσης να "φορτωθε", να μεταδοθε να διανεμηθε με οποιονδποτε τρπο. Εξαιρεται η περπτωση της μεμονωμνης αποθκευσης ενς και μνου αντιγρφου τμματος του περιεχομνου σε ναν απλ προσωπικ Η/Υ (ηλεκτρονικ υπολογιστ) για προσωπικ και χι δημσια εμπορικ χρση και χωρς απαλοιφ της νδειξης προλευσς τους απ τον κμβο, χωρς να θγονται με καννα τρπο τα σχετικ δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας. 

Το λογισμικ εσωτερικς διαχερισης του περιεχομνου, αποτελε πνευματικ ιδιοκτησα, κατατεθειμνα σματα και σματα υπηρεσιν του κατασκευαστ  του κμβου και προστατεονται κατ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο δικαου, του ευρωπακο δικαου και των διεθνν συμβσεων. Συνεπς,  δε δναται να αποτελσει εν λω εν μρει αντικεμενο πλησης, αντιγραφς, τροποποησης, αναπαραγωγς, αναδημοσευσης να "φορτωθε", να μεταδοθε να διανεμηθε με οποιονδποτε τρπο.

Τα λοιπ προντα υπηρεσες που αναφρονται στις ηλεκτρονικς σελδες του παρντος κμβου και φρουν τα σματα των αντστοιχων οργανισμν, εταιρειν, συνεργατν φορων, ενσεων εκδσεων, αποτελον δικ τους πνευματικ και βιομηχανικ ιδιοκτησα και συνεπς οι φορες αυτο φρουν τη σχετικ ευθνη.

 

Ευθνη επισκπτη / χρστη

Ο επισκπτης/χρστης των σελδων και των υπηρεσιν του κμβου αναλαμβνει την ευθνη για οποιαδποτε ζημα προκαλεται στον κμβο  απ κακ αθμιτη χρση των σχετικν υπηρεσιν.

Περιορισμς ευθνης Δικτου

Τα περιεχμενα του κμβου παρχονται "πως ακριβς εναι" χωρς καμα εγγηση εκπεφρασμνη και συνεπαγμενη με οποιοδποτε τρπο. Στο μγιστο βαθμ και σμφωνα με το νμο, ο κμβος αρνεται λες τις εγγυσεις εκπεφρασμνες και συνεπαγμενες, συμπεριλαμβανομνων, χι μως περιοριζμενων σε αυτ, αυτν, οι οποες συνεπγονται την εμπορευσιμτητα και την καταλληλτητα για να συγκεκριμνο σκοπ. Ο κμβος δεν εγγυται τι οι σελδες, οι υπηρεσες, οι επιλογς και τα περιεχμενα θα παρχονται χωρς διακοπ, χωρς σφλματα και τι τα λθη θα διορθνονται. Επσης ο κμβος δεν εγγυται τι ο διος οποιοδποτε λλο συγγενικ site οι εξυπηρετητς "servers" μσω των οποων αυτ τθενται στη διθεσ σας, σας παρχονται χωρς "υιος" λλα επιζμια συστατικ. Ο κμβος δεν εγγυται σε καμα περπτωση την ορθτητα, την πληρτητα και διαθεσιμτητα των περιεχομνων, σελδων, υπηρεσιν, επιλογν τα αποτελσματ τους. Το κστος των ενδεχμενων διορθσεων εξυπηρετσεων, το αναλαμβνει ο επισκπτης/χρστης και σε καμα περπτωση ο κμβος.

Αποκλεισμς νομικν συμβουλν

Το περιεχμενο και οι πληροφορες που περιλαμβνονται στον κμβο αποτελον μα προσφορ προς τον επισκπτη/χρστη του κμβου και γενικ προς την κοιντητα των χρηστν του Internet και δε δνανται σε καμι περπτωση να εκληφθον ως νομικς συμβουλς οτε υποκρπτουν σε καμα περπτωση οποιαδποτε ττοια σχση μεταξ δικηγρου και πελτη προτροπ για την επιχερηση μη συγκεκριμνων πρξεων. Ο κμβος αναλαμβνει τη συλλογ, επεξεργασα και διανομ του περιεχομνου του, χωρς μως σε καμι περπτωση να εγγυται την αρτιτητα, την πληρτητα, την επρκεια και γενικ την καταλληλτητα αυτο και την απουσα ενδεχομνων λαθν πολ δε περισστερο λγω του ιδιαιτρως μεγλου γκου του, καθς και της συμμετοχς και τρτων φορων (φυσικν νομικν προσπων) κατ την πρωτογεν παραγωγ και συλλογ του. Συνεπς, οι επισκπτες / χρστες του κμβου, χρησιμοποιντας τις υπηρεσες του με δικ τους πρωτοβουλα, αναλαμβνουν και τη σχετικ ευθνη διασταρωσης των παρεχομνων πληροφοριν με τις πηγς.

"Δεσμο" (links) προς λλα sites

Ο κμβος δεν ελγχει τη διαθεσιμτητα, το περιεχμενο, την πολιτικ προστασας των προσωπικν δεδομνων, την ποιτητα και την πληρτητα των υπηρεσιν λλων web sites και σελδων στα οποα παραπμπει μσω "δεσμν", hyperlinks διαφημιστικν banners. Συνεπς για οποιοδποτε πρβλημα παρουσιασθε κατ την επσκεψη/χρση τους οφελετε να απευθνεστε απευθεας στα αντστοιχα web sites και σελδες, τα οποα και φρουν τη σχετικ ευθνη για την παροχ των υπηρεσιν τους. Ο κμβος σε καμα περπτωση δεν πρπει να θεωρηθε τι ενστερνζεται αποδχεται το περιεχμενο τις υπηρεσες των web sites και των σελδων στα οποα παραπμπει τι συνδεται με αυτ κατ οποιονδποτε λλο τρπο.

"Δεσμο" (links) προς το Δκτυο

"Δεσμο" προς τον κμβο επιτρπονται μνο προς την κεντρικ σελδα του και χι προς τις σελδες που χουν (ενδεχομνως) κωδικ πρσβασης, εκτς αν υπρχει αντθετη ρητ συμφωνα μεταξ του ιδιοκττη του περιεχομνου και του παραπμποντος σε αυτ φορα. Εξλλου, οι "δεσμο" αυτο πρπει να δημιουργονται μνο μσω hyperlinks και χι μσω εικνων.

Εφαρμοστο δκαιο και λοιπο ροι

Οι ανωτρω ροι και προποθσεις χρσης του κμβου, καθς και οποιαδποτε τροποποηση, αλλαγ αλλοωσ τους διπονται και συμπληρνονται απ το ελληνικ δκαιο, το δκαιο της ευρωπακς νωσης και τις σχετικς διεθνες συνθκες. Οποιαδποτε διταξη των ανωτρω ρων καταστε αντθετη προς το νμο, παει αυτοδικαως να ισχει και αφαιρεται απ το παρν, χωρς σε καμα περπτωση να θγεται η ισχς των λοιπν ρων. Το παρν αποτελε τη συνολικ συμφωνα μεταξ του κμβου και του επισκπτη/χρστη των σελδων και υπηρεσιν του και δε δεσμεει παρ μνο αυτος. Καμα τροποποηση των ρων αυτν δε θα λαμβνεται υπψη και δε θα αποτελε τμμα της συμφωνας αυτς, εν δεν χει διατυπωθε εγγρφως και δεν χει ενσωματωθε σε αυτ. 
 

 
97% 
2% 
2% 
 

Copyright 2002-2017 @Portal website - all rights reserved