Powered by @portal

ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΖΩΗΣ ΔΩΣΕ 10" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

 

Home Page | Register | Page | Sitemap | 2 
 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > 
  > .

 
  > 
  > 

 
   
    
 
  > 

 

Η διαχεριση και προστασα των προσωπικν δεδομνων του επισκπτη/ χρστη των υπηρεσιν του κμβου υπκειται στους ρους του παρντος τμματος καθς και απ τις σχετικς διατξεις του ελληνικο (Ν. 2472/1997 για την προστασα του ατμου απ την προστασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα πως χει συμπληρωθε με τις αποφσεις του Προδρου της Επιτροπς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το ρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπακο δικαου (οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρντες ροι διατυπνονται λαμβανομνων υπψη τσο της ραγδαας ανπτυξης της τεχνολογας και ειδικτερα του Internet σο και του υπρχοντος - αν και μη πλρως ανεπτυγμνου - πλγματος νομικν ρυθμσεων σχετικ με τα ζητματα αυτ. Σε αυτ το πλασιο, οποιαδποτε ενδεχμενη σχετικ ρθμιση θα αποτελσει αντικεμενο του παρντος τμματος. Σε κθε περπτωση ο κμβος διατηρε το δικαωμα αλλαγς των ρων προστασας των προσωπικν δεδομνων κατπιν ενημρωσης των επισκεπτν / χρηστν και μσα στο υπρχον και ενδεχμενο νομικ πλασιο. Εν κποιος επισκπτης / χρστης δε συμφωνε με τους ρους προστασας των προσωπικν δεδομνων που προβλπονται στο παρν τμμα οφελει να μη χρησιμοποιε τις υπηρεσες του κμβου.


Τα προσωπικ στοιχεα τα οποα συλλγει ο κμβος εναι τα ακλουθα :

Παραγγελες μσω ηλεκτρονικο εμπορου

Για τη χρση των υπηρεσιν ηλεκτρονικο εμπορου του κμβου απ τον επισκπτη / χρστη ζητονται τα εξς στοιχεα : Ονοματεπνυμο/ Επωνυμα Επιχερησης - Διεθυνση φυσικο προσπου /δρα επιχερησης - ΤΚ - Τηλφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πλη - Χρα - Στοιχεα Πιστωτικς Κρτας .
Τα ανωτρω στοιχεα απαιτονται και για την κδοση των σχετικν παραστατικν (φορολογικν) και διατηρονται στο οικονομικ αρχεο του κμβου. ο κμβος μπορε να χρησιμοποιε τα στοιχεα που αναφρονται στο εδος των αποκτομενων αγαθν και υπηρεσιν μσω του ηλεκτρονικο εμπορου προκειμνου να καταγρφει τα αγοραστικ ενδιαφροντα του συναλλασσμενου και να προβανει σε νες προσφορς, εκτς αν ο επισκπτης / χρστης των υπηρεσιν αυτν ζητσει να μη γνονται ττοιου εδους προσφορς. Τα στοιχεα που αφορον τα αγοραστικ ενδιαφροντα του επισκπτη / χρστη ουδποτε δνανται να γνωστοποιηθον σε τρτους.

Διαφμιση

Ο επισκπτης / χρστης που ενδιαφρεται να διαφημιστε στον κμβο προκειμνου να λβει λες τις απαρατητες γι' αυτ πληροφορες θα πρπει να συμπληρσει στη σχετικ ατηση τα εξς στοιχεα : Ονοματεπνυμο /Επωνυμα Επιχερησης - Διεθυνση / δρα - Τηλφωνο - Fax - E-mail - νομα Υπευθνου - Πλη - Χρα. ο κμβος δεν ευθνεται για την πολιτικ προστασας των προσωπικν δεδομνων που ακολουθον οι διαφημιζμενοι σε αυτ κατ τις συναλλαγς τους με τους επισκπτες / χρστες των υπηρεσιν αυτν.

Cookies

ο κμβος μπορε να χρησιμοποιε cookies για την αναγνριση του επισκπτη / χρστη ορισμνων υπηρεσιν και σελδων του κμβου (π.χ. newsletters). Τα cookies εναι μικρ αρχεα κειμνου που αποθηκεονται στο σκληρ δσκο κθε επισκπτη / χρστη και δεν λαμβνουν γνση οποιουδποτε εγγρφου αρχεου απ τον υπολογιστ του. Χρησιμοποιονται για την διευκλυνση πρσβασης του επισκπτη / χρστη σον αφορ τη χρησιμοποηση συγκεκριμνων υπηρεσιν του κμβου, για στατιστικος λγους προκειμνου να καθορζονται οι περιοχς στις οποες οι υπηρεσες του κμβου εναι χρσιμες δημοφιλες για λγους marketing.
Ο επισκπτης / χρστης του κμβου μπορε να ρυθμσει τον διακομιστ του κατ ττοιο τρπο στε ετε να τον προειδοποιε για τη χρση των cookies σε συγκεκριμνες υπηρεσες του κμβου ετε να μην επιτρπει την αποδοχ της χρσης cookies σε καμα περπτωση. Σε περπτωση που ο επισκπτης / χρστης των συγκεκριμνων υπηρεσιν και σελδων του κμβου δεν επιθυμε την χρση cookies για την αναγνριση του δεν μπορε να χει περαιτρω πρσβαση σε ορισμνες απ τις υπηρεσες αυτς (π.χ. ηλεκτρονικς αγορς).

Links to other sites ("Δεσμο")

ο κμβος περιλαμβνει links ("δεσμος") προς λλα websites τα οποα και δεν ελγχονται απ το διο αλλ απ τους τρτους φορες (φυσικ νομικ πρσωπα) . Σε καμα περπτωση δεν ευθνεται ο κμβος για τους ρους Προστασας των Προσωπικν Δεδομνων τους οποους αυτο ακολουθον .

IP Addresses

H διεθυνση IP μσω της οποας ο Η/Υ χει πρσβαση στο Internet και στη συνχεια σο κμβος αξιοποιεται αποκλειστικ για την συγκντρωση στατιστικν στοιχεων.

Γενικο ροι προστασας των προσωπικν δεδομνων

  • ο κμβος διαφυλσσει τον προσωπικ χαρακτρα των στοιχεων σας και δε δναται να τα μεταβιβσει σε οποιονδποτε τρτο (φυσικ νομικ πρσωπο) για καννα λγο με την εξαρεση σχετικν διατξεων του νμου και προς τις αρμδιες και μνο αρχς.
  • το τεχνικ προσωπικ του κμβου δεν θεωρεται τρτος  ανεξρτητα απ το εδος σμβασης που υπρχει μεταξ του κμβου και του ιδιοκττη του περιεχομνου. Το αυτ ισχει ακμη και αν η σμβαση μεταξ του κμβου και του ιδιοκττη του περιεχομνου εναι προφορικ σιωπηρ.
  • ο κμβος διατηρε αρχεα με τα προσωπικ στοιχεα, τα οποα αποστλλει ο επισκπτης / χρστης αποκλειστικ για λγους επικοινωνας, οικονομικος και φορολογικος.
  • Ο επισκπτης / χρστης μπορε να επικοινωνσει με το αρμδιο τμμα προκειμνου να διασταυρσει την παρξη προσωπικο του αρχεου, την διρθωση αυτο, την αλλαγ του την διαγραφ του.
  • Επισκπτες / χρστες του κμβου που εναι ανλικοι χουν πρσβαση στις υπηρεσες του κμβου μνο με τη συγκατθεση των γονων των κηδεμνων τους και δεν χουν υποχρωση να υποβλλουν τα προσωπικ τους στοιχεα.
  • Σε περπτωση υποβολς ττοιων στοιχεων απ ανλικους ο κμβος διαγρφει τις σχετικς πληροφορες.
  • ο κμβος και ειδικτερα το τμμα marketing εναι δυνατν να επεξεργζεται τμμα το σνολο των στοιχεων που εσες χετε αποστελει για λγους στατιστικος, οικονομικος και βελτωσης των παρεχομνων υπηρεσιν - πληροφοριν του.


 
 

 
97% 
2% 
2% 
 

Copyright 2002-2017 @Portal website - all rights reserved